CESTUJEME K VODE

Tento týždeň sme sa venovali téme Cestujeme k vode, do hôr. V spoločnom rozhovore sme rozprávali o svojich zážitkoch z prázdnin a dovolenky. Snažili sme sa vysvetliť rozdiely medzi výletom na pláž a do hôr. Prostredníctvom krátkeho príbehu na danú tému sme využili fantáziu a predstavivosť a namaľovali more a pieskovú pláž. Obrázok sme dotvorili lepením rôznych letných obrázkov. Grafomotoriku a vizuomotoriku sme si precvičili prostredníctvom PL Nájdi 5 rozdielov. Matematickú zručnosť zase pri modelovaní z plastelíny – určovali sme užší/ širší, kratší/ dlhší a počet vymodelovaných hadíkov. Slovnú zásobu sme rozvíjali pomocou obrázkového čítania - Na prázdninách u babičky. Slnečné počasie nám poslúžilo pri Tieňohre a obkresľovaní našich postáv pomocou slnka a tieňa. Otestovali sme aj svoju silu pri preťahovaní sa lanom. Zistili sme, že sily máme dosť. Hrali sme sa hry – sestry veselé, zrkadlo, s loptami, skákali sme na gume. Na získanie nových informácii sme využili interaktívnu tabuľu. Zaspievali sme si s Mirom Jarošom U babičky.

MDD

Tentokrát téma týždňa bola MDD. Bola to téma plná radostí a prekvapení, ktorú sme zažali rozprávaním o deťoch rôznych národností a farby pleti. Vypracovali sme pracovný list, kde sme si cibrili grafomotoriku pri kreslení lízanky. Oboznámili sme sa aj s funkciami a zmyslami ľudského tela a podľa predlohy sme do pripravenej postavy lepili a dokresľovali naše zmysly a orgány. Zúčastnili sme sa sv. omši na sviatok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Naučili sme sa, že Boh je výnimočným spôsobom prítomný vo sv. omši. Na záver týždňa sme si prečítali rozprávku O troch prasiatkach. Na základe ilustrácii sme prerozprávali dej rozprávky a jednotlivé obrázky zoradili podľa dejovej postupnosti. Naučili sme sa báseň Zmysly a pesničku a ukazovačku Muž múdry. Na vychádzke sme pozorovali prírodu, všímali sme si počasie, správanie iných detí a riadili sme sa dopravnými značkami. Pri hrách s loptami sme si trénovali hádzanie a chytanie. Hrali sme futbal, hokej a fandili našim hokejistom.

ŽIVOT NA LÚKE

Ďalší týždeň sme spoločne zvládli na tému Život na lúke. Bola to veľmi zaujímavá téma, v ktorej sme dozvedeli o živote malého hmyzu. Cez príbeh Na prechádzke sme spoznávali a identifikovali malé živočíchy žijúce na lúke. Napodobňovali sme ich pohybom a zvukom. Na IKT sme si pozreli krátky film Životný cyklus motýľa. Následne sme si vyrobili vlastný postup vývinu motýľa, v ktorom sme využili nadobudnuté vedomosti. Jednotlivé obrázky sme vyfarbili, vystrihli, správne zoradili a nakoniec nalepili. Maľovaním obalov na vajíčka sme vytvorili veselé farebné húseničky. Do triedy sme dostali aj živé motýle, ktoré sme obdivovali a sledovali ich správanie. Jemnú motoriku sme si rozcvičili pri výrobe pavúčej siete. Každý nový kamarát pavúčik dostal svoje meno. Matematickú zručnosť sme si precvičili pri počítaní a rozdeľovaní ovocia a zeleniny do skupín. Dozvedeli sme sa o sebe čo najviac alebo najmenej ľúbime. Zaspievali sme si známe pesničky Stonožka Rafaela, Na cestičke chrobák. Počas prechádzok sme pozorovali život v tráve.

MOJA RODINA

Téma RODINA, nám umožnila zopakovať už nadobudnuté vedomosti, ale i nové. Tak sme si precvičili naše komunikačné schopnosti pri príbehu rodiny Múdrych a vyčlenili sme zo svojho mena prvú hlásku. Pomocou pohybových hier (Bežím k mame) sme určovali vďaka obrázkom vzdialenosť, krokovali a určovali sme počet hríbikov v košíku. „Domček kto v tebe býva?“ – pri tejto hre sme prirodzene vymenovali členov blízkej rodiny, čo nám ponúklo živú diskusiu o domácich zvieratkách, aké kto chová. V hre „Pomáhame si doma“ sme preukázali svoje vzájomné rešpektovanie sa a spoluprácu pri vešaní farebných loptičiek (žiaroviek). Zábavnou formou sme sa učili pohotovo reagovať a zvoliť správnu farbu. Nezabudli sme ani na výtvarné zobrazenie rodiny, kde sme vytvárali svoje domčeky pre členov rodiny. Grafomotoriku a logické myslenia sme precvičili na pracovnom liste. Spev a básničky sme počas celého týždňa si užívali cez ranné cvičenia. Na záver sme sa vybrali do chrámu, kde sme si pripomenuli, ako si rodičia povedali svoje áno navzájom a tak dostali do daru nás, deti.

KVETY PRE MÁRIU

Počas týždňa sme sa rozprávali o našej Nebeskej Matke. Vieme, že je matkou Pána Ježiša, ale aj našou. V rannom kruhu sme jej prednášali svoje prosby s modlitbou Zdravas Mária. Učili sme sa aj pieseň Mária ma ochraňuje. Hrou na hudobné nástroje sme sa snažili dodržať tempo a rytmus. Prácu a pocity svojej mamy sme vyjadrovali pohybom, ale aj pomocou mimiky a gestikulácie. Poznáme už základné farby a tak sme sa rozhodli s nimi experimentovať. Najskôr sme hádali aká farba vznikne zmiešaním dvoch farieb, následne sme si svoje tvrdenia overili v praxi. Základnými, ale aj novo vytvorenými farbami sme maľovali kvety. Svoju trpezlivosť aj zručnosť sme si vyskúšali pri strihaní a lepení sedmokrások. Rozvíjali sme si logické myslenie pri usporiadaní predmetov od najmenšieho po najväčší. Rozdeľovali sme drevené skladačky do skupín s rovnakým počtom. Pekné slnečné počasie sme využili na spoločné hry vonku. V bylinkovej záhrade sme trénovali jemnú motoriku pri tvorení váz plných kvetov. Zdokonaľovali sme si základné lokomočné pohyby – drep, stoj, beh na mieste, upažiť, predpažiť.

MAMIČKA

Počas týždňa sme sa púšťali do aktivít s veľkou chuťou, lebo všetko sme robili z lásky pre svoje mamičky. Pri zhotovovaní darčeku ku Dňu matiek sme si precvičili jemnú motoriku a koordináciu oko - ruka. Pri tvorení jarného stromu sme spájali rôzne techniky maľovania. Grafomotoriku, priestorovú orientáciu a logiku sme rozvíjali cez pracovný list a didaktickú pomôcku na určovanie ročných období. Pomocou rozprávky sme sme sa začali oboznamovať s prvými hláskami. Najväčšiu odvahu sme preukázali pri tvorbe videa pre svoje mamičky kde sme predviedli básničku pre ne a krásny tanček. Rozvíjali sme vzájomný rešpekt medzi sebou a spoluprácu. Každé ráno sme deň odovzdávali do rúk našej matky Panny Márie.

SLOVENSKO - NAŠA VLASŤ

V tomto týždni sme spoznávali našu vlasť – Slovensko. Pomocou obrázkov, vlastných zážitkov sme opísali našu krajinu. Vieme ako sa volá naše hlavné mesto aj najvyššie hory. Utvrdili sme si vedomosti o štátnych symboloch – štátny znak a štátna zástava. Dokonca poznáme aj meno pani prezidentky. Vypočuli sme si slovenskú hymnu. Niektorí si aj zaspievali. V hre na vláčik sme cestovali po Slovensku a spoznávali mestá. V každom meste sme museli splniť nejakú úlohu. Namaľovali sme si slovenskú zástavu, vyfarbili obrázky našich známych hradov, z ktorých sme si vytvorili poštové známky. Hrady sme si postavili aj z drevených skladačiek. V tejto hre naša predstavivosť pracovala na 100%. Na základe krátkeho príbehu o Dobrom pastierovi sme spoznávali Ježiša ako nášho dobrého kamaráta, ktorý sa stal našim vzorom. Počas prechádzok sme na základe identifikovaných znakov spoznávali prírodu a prírodné reálie. Zahrali sme sa na turistov, ktorí spoznávajú svoje mesto. V pohybových hrách aj v tanci sme si rozcvičili celé telo.

KTO STVORIL, NAŠA ZEM

V tomto týždni sme nadobúdali nové vedomosti v prosociálnom správaní, komunikácií a v poznávacích činnostiach. Toto všetko nám umožnila téma STVORENIA. Každý deň sme si pripomenuli, čo pre nás bolo stvorené. Cez aktivity sme spoznávali dôležitosť svetla, vzduchu a krásy farebného sveta. Napodobňovaním zvierat sme precvičili verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Zaraďovali sme farby, počítali a porovnávali kde je viac predmetov. Nezabudli sme ani na rozvoj pohybovej činnosti vďaka súťaži (prekážková dráha v telocvični, hádzanie loptičiek...) Grafomotoriku a pamäť sme precvičili pri triedení odpadu, pri maľovaní a modelovaní. Vytvorili sme pekné práce ,,Mám rád našu Zem“. Pohyb a spev nás tešil pri ukazovačkách: Anjel a Kto stvoril? Nezabudli sme ani na Deň zeme, kedy sa s veľkou horlivosťou pustili do sadenia trávy, hrabali a zametali sme chodník. Na záver týždňa každý do svojej kvetinky vďaky zapísal (s pomocou) svoje poďakovanie.

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Nástup do škôlky sme začali témou Pomáhať a chrániť. Na začiatok sme si prostredníctvom krátkeho príbehu O stratenom snehuliakovi pripomenuli jarné obdobie. Pomenúvali sme jarné kvety, počasie, i to čo sa stalo so snehuliakom – kam sa stratil. Prostredníctvom didaktických obrázkov sme opisovali nebezpečné situácie a ich riešenie. Obrázky sme zoradili podľa postupnosti od 1 - 4. V spoločnej hre „ Na ceste si dávaj pozor“ sme riešili dopravnú nehodu. Obliekli sme si kostýmy policajtov, záchranárov, hasiča a chodcov. Okrem zábavy z hry sme si zdokonaľovali orientáciu vpravo – vľavo a rozvíjali sme si slovnú zásobu. V pracovnom liste sme si rozvíjali grafomotorickú zručnosť pri kreslení krivých čiar. Policajtov a hasičov sme si aj samy vystrihli a nalepili. Rozhodli sme sa konať dobré skutky a pomáhať si. Vytvorili sme hrad dobrých skutkov. Počas prechádzok sme pozorovali prírodu, jarné kvety. Vizuomotoriku sme využili na opis známych budov, semaforu, policajného a hasičského auta. Ochotný ujo policajt nám pustil aj majáky na policajnom aute. Dodržiavali sme pravidlá bezpečnosti.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Tešili sme sa na Vianoce a to nám ráno pripomínali ranné čítania pri Jesseho strome. Príbeh narodenia Ježiška sme si pripomenuli aj pomocou rozprávky o sv. Františkovi, kde sme zvládli zreprodukovať dej, vedeli sme identifikovať všetky postavy sv. Rodiny a Troch kráľov. Rozvoj pamäte a orientáciu v priestore sme precvičili rôznymi aktivitami ako je hľadanie stratenej ozdoby, zdobenie stromčeka geometrickými ozdobami. Nezabudli sme ani na rodičov. Vyrobili sme pre nich vianočný pozdrav. Hravou formou sme nadobúdali zručnosť pri strihaní, lepení priestorovej zostavy. Jemnú motoriku a estetické cítenie sme precvičili aj maľbou snehovej fujavice. Pohybovú aktivitu sme preukazovali pomocou kruhov a hudby, kde sme kotúľali snehové gule. Prosociálnemu správaniu, spolupráci a rešpektovaniu sa sme sa učili každodenne pri hrách, ale aj pri spoločnom stolovaní. Tradície štedrého večera sme prežili na záver týždňa spoločným slávnostný obed s medovými oblátkami.

ZVYKY A TRADÍCIE

Podľa vlastných skúseností a zážitkov sme opísali prípravu na Vianoce, na tému U nás doma. Každý deň sme si opäť prečítali biblický príbeh a prilepili správny obrázok na Jesseho strom. Vypočuli sme si aj krátky príbeh o Jedličke. Odpovedali sme na otázky týkajúce sa príbehu. Svoju grafomotorickú zručnosť sme si precvičili na PL „môj šál“. Vyfarbovali sme podľa daných pokynov a zároveň si zopakovali geometrické tvary. Vyrobili sme si aj malé svietniky z pohárikov a adventné ikebany z papiera. Vystrihnuté pásiky farebného papiera sme poskladali na harmoniku a nalepili na výkres, vznikli nám 3D sviečky. Podľa predlohy sme dolepili ostatné časti. Zo stavebníc sme postavili priestorovú stavbu nášho mesta. Pomocou Beebota sme si osvojovali orientáciu a pohyb v štvorcovej sieti. Jednotlivé názvy obrázkov sme rozdelili na slabiky pomocou vytlieskania. Spievali sme si piesne Rolničky a Sniežik sa nám chumelí. Počas vychádzok sme sledovali zimnú a vianočnú výzdobu. Zazvonili sme na Zvoničke prianí a vyslovili svoje tajné priania, odfotili sme sa pri Betleheme a užívali si príchod Vianoc.

MIKULÁŠ

Počas celého týždňa sme sa pripravovali na príchod Mikuláša. Povedali sme si príbeh, naučili básničku a pesničky, ktoré sme predniesli Mikulášovi. Pripomenuli sme si význam Adventu, vieme, že adventný veniec má štyri sviece, ktoré symbolizujú prípravný čas do Vianoc. Tento čas radostného čakania sme ozvláštnili s Jesseho stromom, ktorý nás vovádza cez biblické príbehy bližšie k Božskej láske, ktorá prišla na svet. Zaujala nás táto nová forma rannej modlitby, kde spolu môžeme zdobiť stromček symbolom z vypočutých príbehov. Nezabúdali sme ani na získavanie nových vedomostí v oblasti grafomotoriky či matematických zručností. To sme aj prakticky predviedli vytvorením obrázku Mikuláša a pracovného listu spočítavaním obrázkov. Najväčší zážitok bol príchod Mikuláša do materskej školy, kde mnohý z nás preukázali odvahu podísť bližšie a zarecitovať báseň, zaspievať pesničku.

SVET HUDBY

Dni sme trávili pri speve, tanci a hre na hudobných nástrojoch. Vlastnými slovami sme opísali čo je hudba. U každého hudba predstavovala niečo iné. Názory na hudbu boli rozdielne, ale veľmi pekné a zaujímavé. Naučili sme sa, že piesne vyjadríme pomocou nôt, že notová osnova má 5 čiar a potrebuje aj husľový kľúč. Snažili sme sa o kultivovaný spevácky prejav piesne Bola babka. Pieseň sme doladili hrou na hudobné nástroje (zvonkohra, zvončeky, husličky). Bol z nás hotový orchester. Z farebných slamiek sme vyrobili dychové hudobné nástroje. Rozstrihané obrázky na danú tému sme poskladali a nalepili na farebný papier, dokreslili sme správny počet čiar. Učili sme sa pohybovať v štvorcovej sieti pomocou Beebota a osvojovali si pravú a ľavú stranu. Zistili sme, že aj silu môžeme vyjadriť rôzne. Silu hlasu sme využili pri speve a fyzickú silu pri hre v preťahovaní sa lanom. Svoje svaly sme rozcvičili na riekanku Zajko a snehuliak. Počas vychádzok sme sa otužovali chladným počasím, sledovali sme zmeny v prírode a správanie vtáčat.

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

Hneď v prvý deň sme sa stretli so staro-novými odbornými názvami živočíchov a rastlín, o ktorých sem si veľa cez týždeň rozprávali. Učili sme sa rozoznávať rozdiel medzi smrekom a jedličkou, medzi dubom a bukom... Prostredníctvom prezentácie sme sa zoznámili s obyvateľmi lesa. Nadobudnuté poznatky sme si precvičovali pri pobyte vonku, kde sme určovali druhy stromov a akú šišku držíme v ruke. Zábavnou formou sme ovládali koordináciu ruky a oka cez výtvarný prejav s názvom Veverička a les. Každé ráno sme zažili stretnutia na čistinke, kde sa nám rozvíjala naša fantázia, ale i chuť k ranému cvičeniu s relaxačnou hudbou. Zahrali sme si divadielko ,,Pod hríbom“. Divadielko nás naučilo spolupráci, vzájomnému rešpektu, komunikácii a pomoci medzi sebou. Celé svalstvo sme precvičili pri piesňach ,,Do lesa“, pri ktorej sme spevom a tancom vyjadrovali našu veľkú radosť z pohybu.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Oboznamovali sme sa so zložkami neživej prírody – slnko, voda, vzduch, kameň, pôda. Spojením dvoch zložiek, slnka a vody sme si vytvorili vlastnú dúhu z krepového papiera. Prečítali sme si rozprávku Tri prasiatka. Dej rozprávky sme postupne zoradili pomocou obrázkov. Odpovedali sme na jednoduché otázky, rozhodovali o správnosti jednotlivých tvrdení. Aj v rozprávke sme hľadali neživú prírodu. Prostredníctvom IT sme vyfarbovali obrázky z danej rozprávky, zahrali si pexeso a vypočuli si krátky príbeh o prasiatkach. Pomocou obrázkov, ale aj vlastnej skúsenosti sme hľadali protiklady: rýchly – pomalý, plný – prázdny, chudý – tučný. Z orechovej škrupinky sme vyrobili veselé farebné chrobáčiky. Pri hre s farebnými kruhmi sme si zopakovali počítanie do 10, určovali sme viac, menej, rovnako. Každý kruh znázornil jedno ročné obdobie, zelený kruh jar, žltý leto, modrý zimu a červený jeseň. Spievali sme si známe piesne, ktoré sme vyjadrili aj pohybom. Pri stoličkovom tanci sme zažili veľa zábavy. Aj počas vychádzok sme pozorovali neživú a živú prírodu. Otužovali sa chladným počasím a sledovali zmeny v prírode. Vieme, ako sa treba chrániť pred rôznymi chorobami: potrebný je pohyb na čerstvom vzduchu, umývanie rúk, zakrývanie úst pri kašli a kýchaní a správne oblečenie.

AKO BEŽÍ ČAS

Poznávali sme čo všetko patrí do kolobehu roka. Vieme pomenovať ale i prideliť čo patrí k jednotlivým ročným obdobiam. Svoje vedomosti sme ukázali nielen vo výtvarnej tvorbe: „Ročné obdobia“ - tu sme si precvičili jemnú motoriku a estetiku, ale aj v dramatizácii o Dvanástich mesiačikoch, kde sme získavali nové vedomosti, ktoré mesiace patria ku konkrétnemu ročnému obdobiu. Časovú postupnosť sme si preverili na pracovnom liste. Potrápili sme svoje hlavičky hľadaním rýmov v obrázkových kartičkách. Nezabúdali sme na vzájomné vzťahy, neustáli sme v budovaní rešpektovania sa pri hre, ale aj komunikácii. Zoznamovali sme sa s liturgickým rokom, hovorili sme ako slávime jednotlivé sviatky doma. Putovanie kvapky – bolo naším cvičením. Precvičili sme si každé ráno správne držania tela. Svoju pohybovú zdatnosť sme preukázali v hudobno-pohybovej aktivite Semienka.

KAMARÁTI V NEBI

Keďže sa blíži Sviatok všetkých svätých, naša téma na tento týždňa bola Kamaráti v nebi. Vlastnými slovami sme vyjadrovali svoje predstavy o nebi. Každé ráno sme zapálili sviečku a modlili sa za tých, ktorí sú v nebi. Prečítali aj pozreli sme si kreslený príbeh o sv. Františkovi z Assisi. Z rôznych obrázkov zvierat sme vyberali tie, ktoré vystupovali v príbehu. Snažili sme sa pochopiť význam slov Božie kráľovstvo. Opisovali sme známe hrady, ktoré poznáme alebo sme navštívili a to Trenčiansky a Čachtický hrad. Rozprávali sme kto žil na hrade, kto vládol a ako. Hrady sme si postavili aj z kociek. Pozitívom neba je, že nám dáva aj potrebný dážď. Maľovaním a skladaním horných rohov výkresu sme vytvorili pekné dáždniky, ktoré sme dolepili svojou fotografiou. Pieseň Moje malé svetielko sme vyjadrili pohybom aj hrou na hudobné nástroje. Grafomotoriku sme cvičili na PL sviečka – malé svetielko. Pekné počasie sme využili na kreslenie kriedami na chodník a merali sme určenú vzdialenosť pomocou svojich krokov. 10 krokov a vzdialenosť každého bola iná, našou úlohou bolo zistiť prečo? Pomocou pokusu sme sa snažili zistiť, ktoré látky sa vo vode rozpustia.

MOJI STARÍ RODIČIA

Pripomínali sme si úctu k starším nielen výrobou darčeka – poštára Lístka alebo pesničkou pre starkých. Najmä pozdravom pri prechádzke, kde sme si všímali okolie a kto mal radosť z nášho darovaného úsmevu. Pomocou hry na knižnicu sme získavali predčitaťeľskú gramotnosť. Oboznámili sme sa s pojmami spisovateľ, kniha, strana, ilustrácia. Pri príbehu o muchotrávke sa deti stali ilustrátormi a vytvorili obrázok na obal knihy. Precvičili sme si jemnú motoriku strihaním, maľovaním, lepením. Matematické zručnosti sme prejavili pri jednoduchej postupnosti, kedy sme porovnávali rôzne veľkosti kociek a odberaním a pridávaním sme riešili jednoduché operácie. Svoje vedomosti sem si overili v pracovnom liste. Využili sme i deň stromov na diskusiu, kde sme vyjadrili prečo sú pre nás dôležité stromy a aké poznáme. Nezabúdali sme ani na pohyb – užili sme si jednoduchú prekážkovú dráhu, na ktorej sme dokázali svoju pohybovú zručnosť. Každé ráno sme v modlitbe vlastnými slovami ďakovali za dar života a svojich rodičov.

FAREBNÁ JESEŇ

Opísali sme charakteristické znaky jesene – dážď, vietor, farebné listy, púšťanie šarkana. Osvojovali sme si správnu manipuláciu s knižkami. Prostredníctvom obrázkov sme hľadali rozdiely medzi ročnými obdobiami. Vieme, že stromy delíme na listnaté a ihličnaté. K jednotlivým obrázkom stromov sme správne pridelili ich plody. Na základe získaných informácii a skúseností sme si namaľovali jesenný strom. Pri maľovaní sme využili techniku maľovania (odtláčania) penovej hubky na štipci. Použili sme len 3 farby oranžovú, žltú, červenú. V námetovej hre na Detektívov sme vyfarbovaním v PL hľadali stratený list. Keďže všade je plno lístia, vyrobili sme si metličky a lístie pozametali. Pri tejto činnosti nám bolo veľmi veselo. Z gaštanov sme tvorili geometrické tvary, do ktorých sme rozdelili jednotlivé predmety podľa materiálu – drevo, plyš, plast. Tancovali sme a spievali pieseň Gaštanko. Na magnetickej tabuli sme podľa predlohy dopĺňali správny počet jabĺčok na strome aj pod ním. Určovali sme kde je viac, menej, rovnako.

V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH

V každej aktivite tohto týždňa deti sprevádzalo heslo: V zdravom tele, zdravý duch. Vieme, ako sa máme starať o svoje zdravie, čo je pre nás prospešné a čo nám škodí. Dozvedeli sme sa o nesprávnych návykoch pri stravovaní prostredníctvom divadielka o Alenke. Jej príbeh o útočiacich baciloch na oslabený organizmus, sme počúvali so záujmom a radili sme jej ako sa má správať, aby mala lepší spôsob života. Bavilo nás rôzne ochutnávanie ovocia a zeleniny. Tu sme mohli vnímať rozdielnosť chutí, farbu i tvar. Vyskúšali sme si digitálne technológie, kde pomocou programovania včielky Bee-Bot, sme sa naučili pohybovať v štvorcovej sieti a orientáciu vpravo, vľavo, nahor a nadol. Nezabúdali sme ani na rozvoj estetiky, keď sme si vyzdobili tanierik a zvolili druh ovocia. Počas ranného kruhu sme sa snažili počúvať a rešpektovať sa navzájom. Keďže je mesiac október, modlili sme sa každé ráno Zdravas Mária za všetky deti a ich rodičov.

50 PERÁL

Spoločne sme zvládli ďalší týždeň s témou Päťdesiat perál. Vypočuli sme si príbeh Narodenie Panny Márie. Vieme, že mesiac október patrí modlitbe ruženca. Prostredníctvom jednotlivých tajomstiev sv. ruženca sme sa snažili pochopiť silu modlitby a tajomstvo 50 perál. Učili sme sa modlitbu Zdravas Mária. Aby sme si vedeli predstaviť číslo 50, spoločne sme vyfarbovali perličky na ruženci. Oboznámili sme sa s pojmami socha, obraz, architektúra. Prostredníctvom techniky vitráže sme vytvorili obraz Panny Márie. V hre na sochy a pri iných činnostiach sme trénovali pozornosť, sústredenie aj vytrvalosť. Už vieme, že perly sú veľmi vzácne a je veľmi ťažké ich nájsť a tak sme si vyrobili svoju malú mušľu s perličkou. Okrem rozcvičenia našich šikovných rúk, sme s pomocou farebných kruhov cvičili aj nôžky pri jednoduchom tanečnom kroku. Pri tanci sme sa snažili udržať tempo a rytmus a tak sme zažili veľa veselých chvíľ. Cez obrázky sme opisovali jednotlivé ročné obdobia a ich charakteristické znaky. Oboznámili sme sa s mesiacmi v roku a precvičili si počítanie od 1-12. V hre na popletené mesiace sme sa snažili vytvoriť správnu postupnosť čísel s pomocou predlohy.

DOPRAVA

V tomto týždni sme sa venovali téme Doprava. Bola to téma veľmi zaujímavá, otestovali sme si svoje vedomosti a dozvedeli sa aj niečo nové. Učili sme sa pieseň „Kúpil otec motorku“. Na základe piesne sme určovali počet a správne poradie, odpovedali sme na jednoduché otázky týkajúce sa textu. Rozlišovali sme fikciu a skutočnosť. Maľovaním a obkreslovaním sme si vytvorili vlastné dopravné prostriedky podľa vlastného výberu. V spoločných aj individuálnych hrách sme si utvrdzovali nadobudnuté vedomosti na danú tému. Grafomotorickú zručnosť i strihanie sme si otestovali v pracovnom liste. Pomenovali sme jednotlivé dopravné prostriedky a roztriedili ich na základe miesta pohybu. Našu škôlku navštívil aj pán policajt, ktorý nám porozprával základy dodržiavania bezpečnosti správania sa na cestách, ako správne prechádzať cez cestu, ale veľmi nás zaujal ukážkou, ako rozpráva semafor. Počas vychádzok sme pozorovali, opisovali a riadili sa dopravnými značkami. Poznáme už niektoré dopravné značky - Hlavná cesta, prechod pre chodcov, zákaz odbočiť, parkovisko, autobusová zastávka. Spoločne s predškolákmi sme navštívili vlakovú a autobusovú stanicu. Pozorovali sme aj dopravnú situáciu riadenú semaforom.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Jednotlivé povolania sme opísali prostredníctvom obrázkov (kuchárka, opravár, policajt, smetiari, záhradník,...), k danej profesii sme priradili potrebné nástroje, predmety. Zahrali sme sa hru „Stratené povolanie“, kde sme hádali povolanie na základe mimiky, gestikulácie a hudobno - pohybovej nápovedy. Spievali sme si známe piesne Pec nám spadla, Kominár, Kujem, kujem podkovičku. Nadobudnuté vedomosti sme si otestovali v námetových hrách na kuchárov, stavbárov, cestárov, opravárov, maliarov, záhradníkov a tým si rozvíjali sociálnu zručnosť. Vytvorili sme si maľované zásterky na varenie. V pracovnom liste sme trénovali grafomotoriku pri kreslení rovnej a krivej čiary spájaním správnych dvojíc. Počas vychádzky sme opísali niektoré budovy – pošta, obchod - potraviny, policajná stanica. Pekné počasie sme využili aj na skrášlenie okolia našej MŠ. Naša brigáda bola úspešná a my záhradníci spokojní.

MOJE TELO, MOJA RODINA

V tomto týždni sme sa stali prieskumníkmi histórie rodiny cez príbeh "Kto prvý býval v domčeku". Na základe príbehu sme robili cvičenia, v ktorých sme pomenúvali členov rodiny a zapamätali sme si prvky zobrazené na obrázkoch. Vytvárali sme ozdobný rám na fotografiu, ale aj cez pracovný list domu, sme si precvičili nielen jemnú motoriku, geometrické tvary, no i schopnosť pracovať podľa pokynov. Svoju fantáziu a estetické cítenie sme mali možnosť prejaviť pri modelovaní z mäkkej hmoty. Najobľúbenejšou hrou sa nám stala pohybová hra, ktorá nám pomáhala si zopakovať časti tela: Hlava, ramená, kolená, palce. Nové informácie o tom ako je to s naším dýchaním, či trávením a čo je vlastne krvný obeh, sme získavali cez príbeh zvedavého Jurka. Nielen pri hrách, ale aj pri pobytoch vonku, sme sa učili vyjadrovať verbálne svoj názor a navzájom sa rešpektovať.

MATERSKÁ ŠKOLA

Nástup do nového školského roku sme začali s úsmevom a plní očakávania. Našou prvou spoločnou témou bola Materská škola. Oboznámili sme sa s novými pravidlami bezpečnosti v triede a slušného správania. Prostredníctvom námetovej hry Reportéri sme sa zvládli predstaviť novým kamarátom. Oboznamovali sme sa s novou triedou, hračkami a priestorom našej MŠ. Pri maľovaní rybičiek sme si otestovali svoje zručnosti a zopakovali si základné farby. Rybky sme zoradili podľa veľkosti. Pri hre s loptou sme trénovali hádzanie a chytanie. Ako „veľkí“ škôlkari bez problémov zvládame upratať hračky na správne miesto. Rozprávali sme o vlastných zážitkoch z prázdnin a tým si rozvíjali slovnú zásobu. Počas vychádzky sme používali vhodný pozdrav, začo sa nám veľa krát dostalo milého úsmevu, alebo pochvaly.

PRÁZDNINY

Tento týždeň sme sa hrali na námorníkov a tak si zaspomínali na September. Zopakovali sme si našu námornícku hymnu a tanček, ktorý máme veľmi radi. Veľa sme sa za ten rok naučili. Vyrobili sme si pomocou techniky otláčania krásne námornícke tričká, ktoré sme dotvorili lepením. Skladaním papiera sme si vyrobili námornícke čiapky, ktoré nás v horúcom lete ochránia pred úpalom. Pomocou peny na holenie a práškovej farby sme si vytvorili lákavo vyzerajúce zmrzliny. Zopakovali sme si taktiež geometrické tvary. Určovali sme hmatom kocku, valec a guľu. Správne držanie ceruzky sme si upevnili pri vyfarbovaní pracovného listu-loďky. Triedili sme rôzne druhy mušlí a vytvárali z nich rôzne písmená a geometrické tvary. Vonku sme si vypočuli rozprávku O Pampúšikovi a zahrali sa na Pampúšika a zvieratká, ktoré ho chceli zjesť. Navštívili sme kaplnku a poďakovali sme sa za všetko, čo sme sa naučili a za kamarátov, ktorých sme spoznali. Oboznámili sme sa, čo znamená slovo farnosť. Rozlúčili sme sa so školským rokom veselou námorníckou oslavou.

OTECKO - MOJE VŠETKO

Modlili sme sa každý deň za našich oteckov. Komunikačné kompetencie sme si upevňovali rozprávaním o tom, čo robia naši oteckovia, akí sú. Vytvorili sme pre nich košeľu s kravatou a kufrík s náradím. Postavili sme domy, aj hrady, či zámky. Modelovali sme z plastelíny a vytvárali novotvary. Využili sme dosť cvičebného náčinia, aby sme si precvičili svoje telá.

LETO - CESTUJEME K VODE, DO HÔR

Tento týždeň sme sa oboznámili s tým, ako sa správame počas cestovania a zopakovali sme si, čo vieme o dopravných prostriedkoch. Oboznámili sme sa s niektorými historickými a náboženskými pamiatkami v našom okolí a už sa veľmi tešíme, ako niektoré z nich v lete navštívime. Namaľovali sme prstami vláčik a dokreslili sme okolie pastelkami, veľmi sa nám to vydarilo. Zúčastnili sme sa svätej omše pri príležitosti sviatku Božieho tela. Zdokonalili sme si techniku behu pri behaní štafety a pohybovej hre Húsky, húsky poďte domov.

MDD

Prvý deň nástupu do MŠ po dlhšom prerušení sme oslávili sviatok všetkých detí. Vytvorili sme si nové pravidlá v triede. Zdokonalili sa v samoobslužných činnostiach. Hrávali sme sa často vonku. Vyrábali sme obraz všetkých detí. Obliekali sme deti sveta do rôznych šiat. Myslíme aj na kamarátov, čo ostali doma a každý deň sa za nich modlíme.

ZÁZRAČNÝ SVET KNÍH

Tento týždeň sme si rozprávali o zázračnom svete kníh. Rozprávali sme o autorovi a ilustrátorovi. Na základe toho sme rozlišovali knihy s ilustráciami a fotografiami. Pomenovali sme svoje obľúbené rozprávky a knižky, ktoré nám čítajú rodičia a ktoré máme doma. Vytvorili sme si malú knižnicu. Z drobných predmetov sme tvorili slovo kniha. Strihaním a lepením sme si vyrobili vlastnú záložku do knihy. Výtvarne sme vyjadrili svoje predstavy o výrobe kníh, pracovali sme v skupinkách. Oboznámili sme sa s pobožnosťou Krížovej cesty. V štvorcovej sieti sme sa pohybovali pomocou symbolov vpravo, vľavo, vpred, vzad. K objektom sme priradili správne čísla. Uvádzali sme suroviny, ktoré sú potrebné na prípravu šalátu. V námetovej hre na kuchárov sme opísali postup prípravy šalátu. Pri vyfarbovaní obrázkov sme si rozvíjali jemnú motoriku. Vypočuli sme si rozprávku Zatúlané húsa. Prostredníctvom hudobných nástrojov sme vyjadrili nálady z počutého príbehu. Zaspievali sme si pieseň Ťuki, ťuki, ťukalo.

PÔSTNE OBDOBIE

Hovorili sme si o pôste a krížovej ceste. Na tŕňovú korunu, ktorú máme v triede si napichujeme kvietky za dobré skutky. Uvedomovali sme si svoje emócie a emócie druhých. Precvičili sme si ručičky pri kreslení tváričiek a smajlíkov. Pri kreslení sa učíme sedieť vzpriamene s rovným chrbátikom. Trénovali sme počítanie predmetov do 10. Ide nám to výborne a veľmi nás to baví. Taktiež sme rozhodovali o pravdivosti jednoduchých tvrdení. Opakovali sme si pieseň Počtár. Zabávali sme sa pri pokusoch. Tentokrát sme si overovali silu. Pozorovali sme padajúce predmety, taktiež, akú silu má náš dych. Mali sme možnosť vyrobiť si katapult a pozorovať ako vplýva sila pri jeho naťahovaní na dostrel guľôčky. Najviac sa nám páčilo preťahovanie lanom, ktoré sa nám podarilo zrealizovať vonku v krásnom slnečnom počasí. Správne používame pojmy včera, dnes, zajtra. Vyrobili sme si krížiky zo slaného cesta, ktoré sme sa snažili zafarbiť na fialovo, hoci sa to veľmi nepodarilo. Venovali sme sa aj miešaniu farieb. Zistili sme, čo sa stane, keď zmiešame základné farby navzájom. Vytvorili sme si nádherné obrázky pomocou ťahania nafarbenej vlny.

KARNEVAL

Veľa sme tancovali a zabávali sa. Vypočuli sme si biblický príbeh o Danielovi a levoch, vyrobili sme si masky levov a zahrali si scénku, ako sa to asi mohlo odohrať. Veľmi sa nám páčilo maskovať sa za levov. Ďalší deň sme sa maskovali na maškarný bál Macka Uška, o ktorom sme si vypočuli rozprávku, učili sme sa predstaviť sa a osloviť sa navzájom menom. Učíme sa reagovať na neverbálne gestá. Počítame stále lepšie, veľmi nás baví pieseň Počtár. Zavítal ku nám šašo Bimbo, ktorý nám pomáhal zopakovať si pojmy hore, dolu, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na, ... Zopakovali sme si aj časti nášho ľudského tela a čo všetko potrebujeme k tomu, aby sme mohli tancovať. Zatancovali sme si rôznou rýchlosťou pieseň Hlava, ramená, kolená, palce. Bolo to veľmi zábavné. Zároveň sme si zopakovali pieseň Dávaj pozor, pri ktorej sme sa zamerali na zmysly. Zahrali sme sa hru slepá baba a hmatom zisťovali, koho sme chytili. Ľudské telo sme si vytvorili obložením jeho obrysov našimi „diamantami“ a skladaním magnetickej makety. Naučili sme sa ako sa správať, keď kašleme a kýchame, aby sme neprenášali chorobu na ostatných. Snažili sme sa vyrobiť masky vystrihovaním z papiera podľa návodu v knihe. Skladali sme obrazce z mozaiky a tangramu. Trénovali jemnú motoriku pomocou manipulácie s pinzetou. Navštívili sme kaplnku, v ktorej bol vystavený obraz Trnavskej Panny Márie. Poklonili sme sa vystavenej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Pomodlili sme sa za budúcich škôlkarov a školákov, aj za svojich najbližších.

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

Spoznali sme príbeh zo Starého zákona, v ktorom Noe postavil archu a zachránil zvieratá. Príbeh sme si nielen prerozprávali, ale aj zdramatizovali. Rozlišovali sme exotické zvieratá, kde žijú a čím sa živia. Vyrobili sme si žirafu. Experimentovali sme s farbami pri vytváraní afrického pozadia a tieňa zvieraťa. Jednoduchú postupnosť sme vytvárali pri navliekaní korálok aj vyfarbovaní hada. Navštívili sme obchod s potrebami pre zvieratá, aby sme kúpili nášmu Nemovi nové akvárium. Zoznámili sme sa tak aj s potravou pre exotické zvieratá. Nezabudli sme ani na naše zdravie a triedili sme, čo je pre nás zdravé a čoho by sme mali zjesť menej. Zároveň sme určovali aj veľkosť. Zaspievali sme si pieseň „Kto stvoril?“. Celý týždeň sme si rozvíjali aj jemnú motoriku rôznymi hrami, kde sme ukladali, navliekali, spájali.

VODA V PRÍRODE

Tento týždeň sme sa veľa dozvedeli o vode. Že ju potrebujeme my, zvieratká a rastlinky. Naučili sme sa, že voda dokáže meniť svoj tvar vplyvom tepla a zimy. Robili sme pokusy s ľadom, farbami, s vodou a dokonca aj s cukríkmi, z ktorého sme sa tešili asi najviac. Vieme, že vodou musíme šetriť, lebo je vzácna. Taktiež, že si musíme dávať na ňu pozor, keď je horúca, keď vonku zamrzne a keď v nej plávame. Vieme, čo je potok, studnička, jazero, rieka, more. Že za našim mestom preteká rieka, ktorá sa volá Váh, potok Klanečnica. Namaľovali sme si prekrásne dúhy a dozvedeli sme sa, ako dúha vzniká a aké farby vzniknú ak niektoré z nich zmiešame. Použili sme vodou zriedené farby, ale skúsili sme si to aj s pastelmi a voskovkami. Ranné cvičenia sme začínali kačacím tancom, ktorý nás veľmi bavil. Celý týždeň sme veľa tancovali, vymýšľali si vlastné choreografie na pieseň Pláva kačka po jazere, dokonca sme si skúsili aj tanec na hudbu Labutie jazero. Učíme sa vnímať rozdiely medzi skutočným a vymysleným príbehom. Počúvame zaujato a vieme odpovedať na otázky vyplývajúce z textu. Učíme sa vnímať rozdiely v komunikácii medzi sebou a dospelým človekom, počkať, kým dostaneme slovo a nechať dohovoriť druhú osobu.

ZRNKO

Zdramatizovali sme si príbeh o bl. Alexii. Naučili sme sa novú pieseň Zrnko. Vieme, že aj my sme zrnká, o ktoré sa chce starať bl. Alexia cez naše pani učiteľky, aby v našich srdiečkach rástol Ježiš. Rozlišovali sme rôzne zrnká hrou pexeso. Zdokonaľovali sme si tak nielen poznanie, ale aj svoju pozornosť a pamäť. Zo semienok vyrastajú stromy a my sme grafomotorickými prvkami znázornili stromy na pracovnom liste. Výtvarnou činnosťou sme doplňovali tvary a využitím trojuholníka z látky sme vyrobili biele stromy v zimnej krajine. Opisovali sme polohu predmetov v našej triede, aj polohu kociek v usporiadanom rade. S hudobnými nástrojmi sme sa zahrali na orchester. Snažili sme sa dodržiavať rytmus a reagovať na dané pokyny.

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Tento týždeň sme sa venovali, verte-neverte, zimným radovánkam. Keďže nám vonku nenasnežilo, hrali sme sa na zimu aspoň u nás v triede. Z rozprávky sme sa dozvedeli, že nasnežiť môže aj v triede, tak sme popustili uzdu svojej fantázii a už to išlo. Koordináciu pohybov sme trénovali na lyžiach z plastových fliaš, taktiež hádzaním papierových gúľ na cieľ, či len tak pre radosť do vzduchu. Robili sme anjelov, tancovali ako snehové vločky v povetrí. Rozprávali sme si príbehy, čo všetko by sa v našej triede dalo robiť, keby sme tam mali sneh. Rozprávali sme si, prečo je dôležitá písaná reč a na prechádzke sme si ukazovali, kde všade ju môžeme vidieť. Na snehuliackej rodinke z kamienkov sme si určovali poradie. Išlo nám to výborne, boli sme pri tom veľmi pozorní. Počítanie sme si precvičovali aj na počítaní uhlíkov, mrkvičiek a gulí. Podľa nakresleného postupu sme zhotovili krásnych snehuliakov. Obrázky zimných radovánok sme si krásne zlepili do jedného celku a dokreslili podľa vlastnej fantázie. Veľa sme tancovali a hýbali sa, aby sme boli zdraví. Skúšali sme tanec rýchly aj pomalý. Naučili sme sa tanec na pesničku Postavím si snehuliaka a veľmi nás bavila hra Na snehuliaka. Taktiež nás bavil tanec snehových vločiek so stuhami. Uvedomili sme si, že zima so sebou prináša aj isté povinnosti, ako napríklad vedieť sa teplo obliecť, preto sme trénovali obliekanie rukavíc. Väčšina z nás si ich zvláda obliecť úplne sama. Vieme sa už celkom dobre orientovať v ročných obdobiach a stále pozorujeme zmeny na našom obľúbenom strome. Vypočuli sme si príbeh o anjelovi strážnom. Spoznávali jeho úlohu v našich životoch. Každý deň sme sa k nemu modlili.

ZVIERATÁ V ZIME

Vieme, ktoré zvieratá prezimujú u nás, ktoré odletia do teplých krajín a o ktoré sa musíme starať. Rozvíjali sme si slovnú zásobu ich pomenovaním. Rozlišovali sme spôsob ich pohybu. Hádali sme hádanky o nich. Pomáhala nám pri tom aj včielka Beebot. Učili sme sa programovať. Pomohli sme zvieratkám zrátať ich potravu, ktorá sa nachádzala na strome v lese. Vo vyfarbovaní sme sa poriadne zlepšili. Snažíme sa správne držať aj farbičku v ruke. Vytvorili sme si kŕmidlo pre vtáčiky použitím rôznych hrúbok papiera. Páči sa nám odtláčanie rúk, tak tento týždeň z nej mám vtáčika. Prečítali sme si viacero rozprávok. Pri Rozprávke z lesa sme pracovali s so skladačkou tangram. Vytvárali sme zvieratká – veveričku, líšku, domček, ježka. Pracovali sme s ňou prvýkrát, tak nás trochu aj potrápila. Rozprávku o zajkoch a snehuliakoch sme si zdramatizovali a zrytmizovali. Spievali sme rýchlo aj pomaly. Objavili sme aj sneh, aspoň pri zimnom štadióne a aby nám nebolo ľúto, tak sme si ho vyrobili aj v triede. Jemnú motoriku a rozlišovanie veľkosti sme si rozvíjali pri modelovaní snehuliaka a usporadúvaní snehový gúľ.

ALEXIA

Počas tohto týždňa sme sa oboznámili s tým, že Alexia je patrónka našej škôlky. Vypočuli sme si jej životný príbeh. Robila veľmi veľa dobra a je pre nás veľkým vzorom. Porozprávali sme sa o darčekoch, ktoré sme dostali pod vianočný stromček, aj sme si ich nakreslili. Navštívili sme kaplnku, kde sme sa pomodlili a za vianočné darčeky poďakovali. Veľmi sa nám páčila cesta autobusom do Beckova, kde sme v charitnom dome potešili seniorov našim vystúpením. Zopakovali sme si základné pravidlá správania sa v autobuse a v cestnej premávke. V ranných cvičeniach sme trénovali stoj na jednej nohe a obrat okolo vlastnej osi. Niektorým z nás to ide výborne. Budeme to ešte usilovne trénovať. Pomocou otlačku ruky sme vytvorili hrad-zámok, v ktorom Alexia tancovala, keď chodila na bály. Dotvorili sme si ho podľa vlastnej fantázie. Veľmi sa nám vydaril. Zároveň sme si zopakovali časti našej ruky a následne celého tela.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Pripravovali sme sa na narodenie Ježiška každodennou modlitbou, výrobou pozdravu pre našich rodičov, v ktorom sme im odkázali, kedy sú Vianoce. Tiež sme si vyfarbili Betlehemy a vystavili v našej šatni. Každé ráno službička spolu so svojim kamarátom vyzdobili stromček o trochu viac. Vytvárali sme medzi sebou krásne vzťahy. Poctivo sme sa pripravovali na našu vianočnú besiedku. Dievčatá sa sústredili na hudbu, aby počuli zmeny. Stali sa z nich dámy z čias matky Alexie. Chlapci ako pastieri spievali Jezuliatku a prednášali mu svoje prosby. Stretávali sme sa s našimi kamarátmi z iných tried, aby sme spoločne nacvičovali pri klavíri, ale aj v telocvični. Počas prechádzok sme si boli pozrieť Betlehem a identifikovali postavy Sv. Rodiny a aj tých, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi. Sledovali sme aj zmeny počasia a bolo nám ľúto, že je tak teplo a po snehu ani chýru, ani slychu.

ZVYKY A TRADÍCIE

Každé ráno sme sa modlili pri adventnom venci a prosili Pannu Máriu, aby nás naučili ľúbiť Ježiša tak, ako ho ľúbila ona. Jedno meno sme pri rannom kruhu vytiahli z adventného domčeka a on mohol ozdobiť náš stromček a vybrať si aj kamaráta, ktorý by mu pomohol. Rozprávali sme sa o príprave na sviatky a aj sme sa pripravovali. Odtláčaním temperovej farby hubkou na sklenený pohár sme si vyrobili svietnik, pri ktorom sa budeme spolu s rodičmi modliť. Vyfarbili a vystrihli sme si perník. Zdokonalili sme sa tak v jemnej motorike a v strihaní. Niektorým z nás to už ide naozaj veľmi dobre. Nalepením šupiniek si niektorí z nás vytvorili kaprov. Spoločnými silami sme vyfarbovali veľký vianočný strom. Učili sme sa tak aj spolupráci. Pripravovali sme sa aj na našu vianočnú besiedku. Dievčatá sa zdokonaľovali v počúvaní hudby a v tanci. Spoločne sme spievali pieseň: Jak si krásne Jezuliatko. Počas prechádzok sme si uvedomovali zmeny v prírode ovplyvnené počasím.

MIKULÁŠ

Celý týždeň sme sa pripravili na vzácnu návštevu, ktorá mala navštíviť v piatok našu materskú školu. Hlavičky sme si cibrili pri učení sa básne. S radosťou sme spievali pieseň: Mikulášku, dobrý strýčku. Z krepového papiera a vaty sme vytvorili tvár Mikuláša, čím sme si precvičili jemnú motoriku. Ukladali sme „diamanty“ na berlu, s ktorou chodieva sv. Mikuláš. Ide nám už aj lepšie strihanie, čo môžete vidieť na čižmičkách, ktoré sme vystrihli. Grafomotoriku sme si precvičili tiež na čižme sv. Mikuláša. Po všetkých činnostiach si vieme spraviť po sebe poriadok a aj ho udržať v triede. Isto sa to bude sv. Mikulášovi páčiť. Precvičili sme si aj skok znožmo. Rôzne prekážky sme zvládli, aj keď sme sa niekedy museli viac sústrediť. Nezabudli sme ani na liturgické obdobie, ktoré teraz prežívame – advent a porozprávali sme sa o symboloch, ktoré so sebou prináša. Každé ráno sme sa modlievali pri adventnom venci modlitbu, ktorou pozdravil anjel Gabriel Pannu Máriu. Počas prechádzok sme dbali na dodržiavanie pravidiel chodcov v cestnej premávky. Pozorovali sme zmeny počas s prichádzajúcou zimou. Užili sme si prvý sneh, ale nechali sa aj vyštípať riadnym mrazom.

SVET HUDBY

Počúvali sme piesne a skladby rôznych žánrov: detské, ľudové, vážnu hudbu. Navštívili sme obchod s hudobnými nástrojmi, kde sme si z blízka obzreli akordeón, husle, gitary, kontrabas. Tiež sme navštívili múzeum s ľudovými hudobnými nástrojmi. Veľmi sa nám tam páčilo. Zážitky z počúvanej hudby sme vyjadrovali najmä pohybom a kreslením. Pastelmi sme kreslili akvárium na základe počúvanej skladby a experimentovali sme s miešaním farieb. Dramaticky sme stvárnili hudobnú hru Pod hríbom. Začíname vyčleňovať začiatočnú hlásku slova. Pri počítaní nám pomáha pesnička Počtár. Učili sme sa po jednej pripočítavať a odpočítavať. Krivú a rovnú čiaru sme trénovali na husľovom kľúči a notovej osnove, taktiež pri modelovaní plastelíny a strihaní papiera. Aktívne sme používali nástroje a náradie pri hrabaní lístia vonku pred škôlkou. Zopakovali sme si aké verejné inštitúcie sa nachádzajú v okolí MŠ a tiež ich účel, na ktorý slúžia. Stále trénujeme správnu techniku chôdze a behu. Učíme sa behať bokom, otočení chrbtom. Chodíme po špičkách a pätách, chodíme s knihou na hlave. Niektorým sa už podarilo spraviť zo pár krokov. Učí nás to ako máme správne držať naše telo. Zopakovali sme si, ako sa volajú niektoré liturgické predmety, ktoré používa kňaz pri slávení svätej omše v kostole.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Rozlišovali sme živé od neživých súčastí prírody. Vieme aká dôležitá je voda pre náš život a aký je jej kolobeh v prírode. Pozorovali sme ju nielen prostredníctvom didaktických materiálov, ale aj v okolí MŠ. Vytvorili sme si dážď odtláčaním našich prstov a precvičili jemnú motoriku vyfarbovaním a strihaním. Počas prechádzok sme zažili aj vietor a jeho pôsobenie na koruny stromov, kríky, či trávu. V škôlke sme si overovali naše predpoklady, čo dokážeme odfúknuť našim dychom, čo vejárom a čo sa nám nepodarí ani fénom. Robili sme si hókusy – pokusy. Najprv sme si vytvorili mrak z peny na holenie a pozorovali ako dážď (modrá farba) preniká cez neho. Výroba sopky nás všetkých očarila a chceli sme si to opakovať stále dookola. Isto si ju radi vyrobíme aj doma. Overili sme si aj ďalšie naše predpoklady týkajúce sa magnetov a zasúťažili sme si aj s nimi. V stredu sme si pripomínali liturgickú spomienku bl. Anky Kolesárovej. Keďže jej relikvia sa nachádza v kaplnke Spojenej školy sv. Jozefa, boli sme si ju uctiť a poprosiť bl. Anku, aby za nás orodovala, aby sme mali také dobré srdiečka ako mala ona. Z kamienkov sme vytvárali rôzne tvary, novotvary, ale aj sme ich ukladali podľa šablón, či z nich vytvárali písmená. Do piesku sme skúšali robiť kruhy, ale aj štvorec, trojuholník, či obdĺžnik. Cvičenie na fit-loptách nás veľmi bavili. Spevňovali sme si chrbtové svalstvo a dbali sme aj na správne držanie tela.

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

V našej triede sme si spoločne vytvorili les a spoznávali sme stromy, rastliny a zvieratá, ktoré v našich slovenských lesoch žijú. Zistili sme, že tam žijú zvieratká, ktoré ešte nepoznáme, napríklad rys, že muchotrávka môže byť aj zelená a že čučoriedky rastú aj v lese. Naučili sme sa, že stromy sú listnaté a ihličnaté a čo sa s nimi deje v zime. Už vieme aj rozoznať strom od kríku. Bavilo nás hľadať na prechádzke šišky a následne s nimi robiť rôzne pokusy. Zistili sme, ako na ne vplýva teplo a voda, čo sa skrýva v ich vnútri. Vieme , že z dreva sa vyrábajú rôzne veci okolo nás, dokonca, že sa z neho vyrába papier. Pomocou rôznych techník otláčania a maľby štetcom sme si namaľovali nádhernú veveričku. Manipuláciou s rôznymi drobnými predmetmi a skladačkami sme si rozvíjali motoriku našich malých prstíkov. Naučili sme sa pesničku Spadla šiška, pomocou hudobných nástrojov sme si z nej vytvorili veselú pesničku, ktorá sa nám veľmi páčila. Prezliekli sme sa za lesné zvieratká a zahrali sme si hudobno-dramatickú hru Pod hríbom. Zatancovali sme si v búrke a naučili sa, ako sa máme správať v lese počas búrky.

AKO BEŽÍ ČAS

Ako beží čas vnímame už aj my. Raz je jar, potom leto, jeseň a nakoniec príde zima a opäť dookola. Pomohla nám to spoznať aj rozprávka o Roku a jeho štyroch dcérach. Vyrobili sme si svoj okrúhly rok, ktorý sme rozlišovali farebne a opakovali sme si pri ňom aj počty. Na pracovnom liste sme určenou farbou označovali obrázky, ktoré súvisia s jednotlivými ročnými obdobiami. Pomaličky začíname používať hru Logico, ktorá rozvíja naše logické myslenie. Čas môžeme určovať aj podľa hodín. Zoznámili sme sa s rôznymi – ručičkovými, digitálnymi, kyvadlovými, presýpacími, ale aj slnečnými. Slnečné aj ručičkové sme si vyrobili. Rozvíjali sme si pritom jemnú motoriku zvlášť strihaním a presným lepením. Hľadali sme rýmy v leporele Hodinky, ale aj pomocou obrázkov, ktoré sme zoraďovali na tabuli. Rozvíjali sme si slovnú zásobu, opisovali jednotlivé predmety. Hľadali, čo majú spoločné. Telo sme si rozcvičovali každý deň hudobno-pohybovými hrami. Veľmi sa nám páčilo tancovanie na pieseň „Hýb sa“, s ktorou naši kamaráti predškoláci vystúpili na námestí pri príležitosti Dňa materských škôl v stredu. Boli sme ich povzbudiť a zatlieskať im.

MOJI STARÍ RODIČIA

Rozprávali sme sa o našich starých rodičoch. Niektorí poznáme aj ich mená. Podľa obrázkov sme pomenovali činnosti, ktoré s nimi robíme. Prečítali sme si maľované čítanie na IKT o návšteve starých rodičov. Zdramatizovali sme si príbeh o dedkovi, ktorý ťahal repku. Aj na týchto príbehoch sme rozlišovali, čo je fiktívne a čo skutočné. Vieme ako sa chrániť proti infekčným ochoreniam. Zvláštnou technikou – miešaním farieb a maľovaním hrebeňom sme si vyrobil farebnú šálku čaju. Za starých rodičov sme sa každý deň modlili a ďakovali za dar ich života. Vyrobili sme pre nich darček – domček s modlitbou. Lebo aj oni tvoria súčasť nášho domova. Využívali sme tanečné prvky v jednoduchej choreografii na pieseň „Malá kopa pýta viac“. Na ihrisku sme si podávali loptu, ale vyskúšali sme si aj štafetu so štafetovými kolíkmi.Zbierali sme listy, rátali sme ich, ale aj sme si z nich vytvorili krásnu húseničku. Mali sme možnosť robiť aj hokusy pokusy. Videli sme ako dokáže tancovať čierne korenie. Vieme, že sviečka potrebujem k tomu, aby horela, vzduch. Vyrábali sme si tiene pomocou baterky.

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

Spoznali sme niekoľko nových druhov zeleniny, niektoré z nich sme aj ochutnali a veľmi nám zachutili. Upiekli sme si výborné zeleninové čipsy a zemiačky s rozmarínom. Oboznámili sme sa ako funguje naše telo a precvičili sme si naše zmyslové vnímanie. Vytvorili sme si vlastný tanier z vecí, ktoré máme radi. Telo sme si rozhýbali rôznymi technikami plazenia, preliezania a lezenia. V piatok sme navštívili kaplnku a pomodlili sa za misie.

FAREBNÁ JESEŇ

Farebnú pani jeseň sme si pripomenuli rôznymi spôsobmi - novou básňou, tancom na jesennú hudbu, výtvarnými technikami pri vytváraní farebnej jesennej jablone a ježka, prácou s prírodným materiálom. Objavovali sme jednoduchú postupnosť a pokračovali v nej. Rozvíjali sme si jemnú motoriku rôznymi činnosťami, ale aj hrubú motoriku jesennou turistikou na Kamennú. Zahrali sme si divadielko O gaštankovi, ktorý nemal kožúšok. Každé ráno sme sa modlili 5 Zdravasov na naše úmysly.

50 PERÁL

Zoznámili sme sa s ružencom a vyrobili sme si jeden desiatok, s ktorým sme sa pomodlili desiatok ruženca v kaplnke. Naučili sme sa modlitbu Zdravas Mária. Veľmi sa nám páči hra na rytmické hudobné nástroje. Dotvárame nimi piesne, ktoré spieva pani učiteľka alebo sme si vytvárali hudobný sprievod k vlastnej piesni. Vieme pri tom využiť aj program na interaktívnej tabuli. Vytvorili sme si nádherné jesenné okienka plné farebných listov a kvetov. Trénovali sme si naše nôžky skokom znožným cez prekážky.

DOPRAVA

Dopravné prostriedky sme rozdelili na tie, ktoré sa pohybujú vo vzduchu, na cestách, vo vode i po koľajniciach. Vytvárali sme správne dvojice. Včielka Beebot nám pomáhala hľadať tiež konkrétne dopravné prostriedky. Naše nohy toho už dosť zvládnu, a tak jedna naša prechádzka viedla na autobusovú a vlakovú stanicu. My sami sme si vyrobili semafor. Sú z nás aj dobrí šoféri, zatiaľ však len na autách z rolky toaletného papiera. Deň 25. 9. je Svetový deň mlieka. Vychutnali sme si mliečko počas našej desiaty a vypočuli pieseň o mliečnych výrobkoch.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Spoznávali sme rôzne povolania teoretický, aj prakticky. Podarilo sa nám upiecť koláč, s ktorými sme sa podelili so všetkými, ktorí pracujú v našej MŠ. Nakreslili sme aj seba samých, čím chceme byť v budúcnosti. S radosťou sme hudobne dotvárali hudobno-dramatickú hru O troch prasiatkach. Zdokonaľujeme sa v počítaní a precvičujeme si to pri rôznych činnostiach počas dňa. Radi sa spolu hráme a nadväzuje medzi sebou adekvátny sociálny kontakt.

MOJE TELO, MOJA RODINA

Spoznávali sme svoje telo. Poznáme aj naše zmysly a na čom nám slúžia. Našu postavu sme si vytvorili z geometrických tvarov. Geometrické tvary sme zase vytvárali aj pomocou našich tiel. Kocka, loptičky nám pomohli rátať od 1 do 10. Grafomotoriku sme si rozvíjali vyfarbovaním domu podľa určených pokynov. Vieme, že Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

JA V MATERSKEJ ŠKOLE

Po prázdninách sa pre nás opäť otvorili brány našej MŠ bl. Alexie. Zoznamovali sme sa s novou triedou a upevňovali si kamarátske vzťahy medzi nami navzájom. Keďže sme námorníci, fúkaním sme si vytvorili more a na ňom loďku. Porovnávali sme dĺžku, ukladali predmety podľa vopred určených kritérií. Naučili sme sa novú pieseň "My sme smelí námorníci" a "Na jazere je veľká búrka". Porozprávali sme sa aj o počasí a sledovali jeho zmeny počas prechádzok v okolí MŠ.